Regulamin porządkowy:

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka będą  Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 i trwa do godziny 11.00 dnia następnego.
 2. Chęć przedłużenia pobytu poza termin wcześniejszy rezerwacji, Gość powinien zgłosić pracownikom Ośrodka do godziny 12.00 w dzień poprzedzający dzień wyjazdu. Ośrodek uwzględnia chęć przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od  23.00 do godziny 07.00 dnia następnego.
 4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
 5. Przy opuszczaniu pokoju gość powinien pamiętać o zamknięciu kurków wodociągowych, zgaszeniu światła oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zdeponowania rzeczy pozostawionych przez Gościa bez opieki na terenie Ośrodka, bez uzyskania uprzedniej zgody Ośrodka, na koszt  i ryzyko Gościa.
 7. Gość ośrodka uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z infrastruktury Ośrodka. Jednakże chęć wypożyczenia roweru stanowiącego własność Ośrodka, Gość zobowiązany jest zgłosić pracownikowi Ośrodka przed dokonaniem jego wypożyczenia.
 8. Gość ośrodka, w przypadku chęci korzystania przez małoletniego pozostającego pod jego opieką z placu zabaw, zobowiązuje się do sprawowania należytej opieki nad dzieckiem korzystającym z placu zabaw oraz do  zapoznania i przestrzegania Regulaminu placu zabaw.
 9. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałych z jego chociażby nieumyślnej winy lub z winy odwiedzających go gości.
 10. Parking na terenie Ośrodka udostępniony Gościom jest parkingiem nie zamkniętym, monitorowanym ale niestrzeżonym, wolnym od opłat. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu oraz ich  wyposażenia lub bagażu pozostawionego na parkingu.
 11. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 12. Naruszenie przez Gościa zasad p. poż. w zakresie dotyczącym palenia tytoniu w pokojach gościnnych może skutkować naliczeniem i obciążeniem Gościa przez Ośrodek karą umowną w wysokości 100, 00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dokonany przez Gościa przypadek naruszenia w/w zakazu.
Ja niżej podpisany informuje, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu porządkowego Ośrodka  akceptuje bez zastrzeżeń jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania ……………………………………………….

Rezerwacje i płatności:

 1. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w dziale kontakt , lub pisemnie na adres poczty elektronicznej:[wilaneska@gmail.com ]
 2. Dokonując rezerwacji, w sposób wskazany w ust. 1 powyżej, Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania rezerwacji oraz w celach marketingowych Ośrodka (zgoda na przesyłanie oferty Ośrodka) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Rezerwację dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 4. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji wraz z numerem rezerwacji.
 5. Płatności zaliczki należy dokonać w wysokości 40 % kosztów pobytu w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji, lub w terminie uprzednio uzgodnionym z pracownikiem Ośrodka.
 6. Nie wpłacenie zaliczki w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji, tym samym Ośrodek przestaje gwarantować dostępność pokoi w późniejszych terminach.
 7. Anulowanie rezerwacji, w tym z przyczyn losowych,  jest możliwe na  [14] dni przed datą przyjazdu lub w terminie wcześniejszym. W tym wypadku Ośrodek nie obciąży Gościa kosztami rezerwacji, a wpłacone środki będą zwrócone na konto wskazane przez Gościa.
 8. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy pisemnie skontaktować się z recepcją: email: [wilaneska@gmail.com] lub telefonicznie: [ 723-883-770 / 534-703-001].
 9. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w punkcie 7 lub nie pojawienie się Gościa w Ośrodku, Ośrodek obciąży Gościa kosztami pierwszej doby za zarezerwowany pokój lub domek, w wysokości nie mniejszej jednak niż zaliczka, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 10. Rezerwacja potwierdzona i następnie niewykorzystana w całości rezerwowanego terminu pobytu na skutek wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przyjazdu, obciąża Gościa w 100% wartości usługi noclegowej zgodnie z pierwotnie złożoną rezerwacją.
 11. Cena nie uwzględnia opłaty klimatycznej, która wynosi 2 zł od osób dorosłych przebywających dłużej niż dobę w calach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych; 1 zł od emerytów, rencistów, dzieci od 3 do 18 roku życia, młodzież ucząca się do ukończenia 20 roku życia.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu winny być kierowana pisemnie na adres [ul. Kwiatowa 73, Sianożęty 78-111]

Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu 

Instrukcja przeciwpożarowa:

Każda osoba przebywająca w Ośrodku obowiązana jest przestrzegać postanowień instrukcji przeciwpożarowej. W celu zachowania należytego bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabrania się:
 • palenia tytoniu lub innych używek w pokojach gościnnych;
 • wyrzucania niedopałków na podłogę pokoju, do kosza na śmieci, na drogi, chodniki lub pasy zieleni;
 • przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, zapalających lub wybuchowych;
 • używania w pokojach piecyków, grzejników itp. urządzeń elektrycznych;
 • pozostawiania na urządzeniach grzewczych lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie palnych przedmiotów lub materiałów mogących ulec zapaleniu,
 • używania w pokojach urządzeń z otwartym płomieniem takich jak kuchenki turystyczne itp.;
 • korzystania z uszkodzonych urządzeń elektrycznych, bądź naprawiania ich we własnym zakresie (wszystkie zauważone uszkodzenia należy zgłaszać personelowi Ośrodka);
 • pozostawiania w pokojach nie wyłączonych urządzeń oświetleniowych lub innych odbiorników energii elektrycznej;
 • używania sprzętu przeciwpożarowego do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
W razie zauważenia pożaru w pokoju lub na terenie Ośrodka Wypoczynkowego należy:
 • natychmiast zawiadomić o tym fakcie pracownika  lub kierownika ośrodka,
 • przystąpić w miarę możliwości do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu przeciwpożarowego i innych dostępnych środków,
 • ewakuować się do miejsc bezpiecznych lub stref wolnych od zagrożenia wskazanych przez personel ośrodka
Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcją kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.

Regulamin korzystania z placu zabaw:

Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.
 • z urządzeń zabawowych dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych;
 • Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od  3 do 13 lat;
 • korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Oceny w tym zakresie winien każdorazowo dokonać rodzic/opiekun dziecka;
 • wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;
 • rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu;
 • zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów na terenie placu zabaw;
 • zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu;
 • zabrania się wprowadzania psów
Administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi jest Właściciel ośrodka.  nr tel.: [723-883-770 ] Telefony alarmowe: Policja nr tel.: 997 Pogotowie Ratunkowe nr tel.:  999 Ogólny ratunkowy nr tel.: 112

Właścicielem ośrodka jest:

“Paulika” Paulina Samotyja

Numer NIP  889 149 59 28 tel. 723-883-770